Kritè Aktivasyon

Kritè Aktivasyon

Plan Avètisman AMBER Eta Nouyòk la ka aktive lè yon ajans lapolis k ap mennen ankèt la gen yon rezon rezonab pou kwè ke:

  • Yon anlèvman yon timoun (ki poko gen 18 an) te fèt, epi
  • Yo kwè ke timoun nan an danje grav domaj kòporèl ak/oswa lanmò, swa akòz aksyon yon lòt oswa akòz yon kondisyon mantal oswa fizik pwouve.

Menmsi yo te satisfè kritè deklanchman fòmèl yo, deklanchman ka pa pratik si enfòmasyon ki disponib yo pa ase espesifik epi/oswa yon peryòd tan ki pwolonje pase depi disparisyon an.

Enfòmasyon pou Lapolis:

"Kòz Rezonab pou Kwè" vle di ke nan kont temwen, OSWA lè yo elimine lòt posiblite, ankèt la mennen nan kwayans ke yo te kidnape yon timoun.

Anlèvman familyal kalifye sèlman si yon timoun andanje akòz aksyon manm fanmi an kidnape an. Konsidere menas oswa itilizasyon vyolans pandan w ap pran yon timoun oswa yon istwa abi sou timoun kont yon timoun, mari oswa madanm oswa patnè.

Chak fwa yon demann Avètisman AMBER pa satisfè kritè deklanchman yo, yo refere ajans ki fè demann yo bay lòt resous pou envestigasyon Lapolis Eta a epi bay Missing Persons Clearinghouse (MPC) pou posiblite bay yon Avètisman Timoun ki disparèt/Elèv nan kolèj.