Kontakte

Enfòmasyon sou kontak

Si w se yon manm lapolis lokal epi w kwè ka w la ka satisfè kritè pou yon alèt AMBER, ou dwe antre yon Mesaj Moun ki disparèt yo nan Pòtal eJistis la epi suiv enstriksyon yo pou w mande plis asistans. Ou ka kontakte Seksyon Kominikasyon Lapolis Eta New York nan (518) 457-6811 pou w pale ak yon manm Inite Viktim Espesyal. Yo ka voye kesyon ki pa ijans konsènan Pwogram AMBER Eta Nouyòk la bay Inite Viktim Espesyal NYSP la:

 

Pa lapòs:
Inite Viktim Espesyal NYSP
1220 Washington Avenue, Building 30
Albany, New York 12226-2252

 

Pa telefòn: 
(518) 464-7134, lendi jiska vandredi, 9 am jiska 5 pm

 

Pa imel:
[imel pwoteje]